Nová Zelená úsporám
Náš projekt přináší všem žadatelům o dotace z programu „Nová Zelená úsporám - 3. výzva pro rodinné domy“ služby na vysoké odborné úrovni.
Máme velké zkušenosti a reference z již realizovaných mnoha projektů v této oblasti od roku 2010.

 

Program Nová zelená úsporám - 3. výzva pro rodinné domy - 2015-2021 běží na plné obrátky!

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie


Zahájení příjmu žádostí bylo spuštěno 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek
Předpoklad 28 mld.

Kotlíková dotace
Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech je poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020

Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:
1. 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí;
2. 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle;
3. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu);

BLÍŽÍ SE SPUŠTĚNÍ 2.VLNY - PŘEDPOKLAD 01-02/2017
 

Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB
1.prosince 2015 vyjde v platnost novela Vyhlášky č. 78/2013 o energetické náročnosti budov, která zavádí povinnost do energetického průkazu zpracovat tzv. "stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy". Zjednodušeně do 1.12 takový průkaz konstatoval pouze nějaký stávající stav, od 1.12 bude obsahovat i doporučení pro snížení energetické náročnosti a i grafické znázornění tedy dopad těchto opatření. Opatření se budou hodnotit z hlediska technické proveditelnosti, funkční vhodnosti a ekonomická vhodnost pomocí prosté doby návratnosti. Toto musí mít všechny průkazy energetické náročnosti budovy (kromě novostaveb) zpracované od 1.prosince 2015.

Důležité informace
Novela Vyhlášky č. 78/2013 o energetické náročnosti budov;

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů;


Energetický audit
Provádíme energetické audity na základě novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Náplň energetického auditu se řídí vyhláškou MPO ČR č. 480/2012 Sb., kterou se vydávají podrobnosti energetického auditu v novém znění.

Projekční činnost
Zabýváme se komplexní projektovou činností, zejména pak projektováním v oboru pozemních staveb: stavby pro bydlení; rodinné domy; bytové domy; rekreační objekty;
V etapě přípravy, kdy se vyřizuje územní rozhodnutí a stavební povolení, je dnes tolik účastníků výstavby, že není pro stavebníka jednoduché zajistit stavební povolení bez znalosti zákonů a předpisů, pokud to za něj nezařizuje zpracovatel projektu.
Důležité informace:
stavební zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);


Stavební dozor
Kromě vlastní projekční a stavební činnosti se zabýváme výkonem stavebně-technického dozoru investora.
Technický dozor investora zastupuje stavebníka vůči zhotoviteli nebo projektantovi a zastupuje ho také u jednotlivých orgánů. TDI vykonává kontrolní činnost, při které sleduje, zda dodavatel provedl stavbu v souladu s právními předpisy, projektem a podle smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a investorem.
Ze zkušeností víme, že kvalitně vedený stavební dozor při přípravě, realizaci a při případných reklamacích ušetří zákazníkovi mnoho starostí a financí.

Reference

Kontaktujte nás
Vypracujeme projektovou dokumentaci, pomůžeme Vám případně získat státní dotaci, zastoupíme Vás při získání úvěru a následně celou investiční akci zrealizujeme!
Telefonujte Po - Pá od 7:00 do 19:00 - +420 776 666 452
E-mail - info@zelenadotace.net

© 2015-2021 ZELENADOTACE.NET