Nová Zelená úsporám 2015-2021

Všem žadatelům o dotaci z programu Nová Zelená úsporám nabízíme tyto služby:
• administrativní a technické posouzení Vaší žádosti;
• zajištění kvalifikovaných posudků od akreditovaných auditorů;
• zpracování celé administrativní a technické zprávy;
• vypracování projektové dokumentace;
• poptání výrobců materiálů, technologií a společností pro následnou realizaci projektu;
• předložení kvalifikovaných nabídek od dodavatelů k Vašemu výběru;
• zajištění profinancování nákladů na projektovou dokumentaci z dotací;
• zpracování komplexní žádosti na fond MŽP;
• koordinace stavebních prací a dohled nad správností celého průběhu;
• závěrečná zpráva pro fond MŽP;

Co Vám nabízíme a garantujeme?:
• kvalifikační předpoklady a odbornou způsobilost k poskytování komplexních služeb (na klíč);
• propracovanou metodiku - zkušenosti a reference z již realizovaných mnoha projektů;
• dodržování termínů a smluvních závazků;
• spolupráci s odbornými subjekty pro návazné doporučení realizací;
• rychlou identifikaci potřeb zákazníka;
 

3. výzva pro rodinné domy
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

- dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

- podporována dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

- dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

- dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
- na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
- na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
- na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Zahájení příjmu žádostí bylo spuštěno 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

Předpoklad 28 mld.
 

Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.
 

Časté dotazy:
 

realizace opatření - max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1.1.2014;
 

Podpora pro oblast podpory A, může být poskytnuta pouze na podporovaná opatření realizovaná na rodinných domech, které byly schváleny k užívání před 1. 7. 2007;

rodinný dům - je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví;

rodinným domem se nerozumí jiné stavby, např. určené pro rodinnou rekreaci nebo průmyslové stavby, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště;


vztažná plocha - celková energeticky vztažná plocha je ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy;
 

zdroj tepla - V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění budovy je na tuhá nebo vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu, je žadatel povinen provést jeho výměnu, a to za podmínek stanovených pro podoblast podpory C.1. Na takovouto výměnu lze z Programu čerpat podporu;

žádost o podporu se podává před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace podporovaných opatření, nebrání-li tomu právní předpisy (např. pravidla veřejné podpory);

nelze žádat o podporu na udržovací práce či změnu dokončené stavby, výměnu či změnu opatření, které již bylo podpořeno z programu Ministerstva, Fondu nebo z dalších veřejných zdrojů;

podávání žádostí - V případě žádostí podaných před zahájením realizace nebo v jejím průběhu je platnost Rozhodnutí podmíněna prokázáním splnění všech podmínek Programu a Výzvy k podávání žádostí. Doba účinnosti Rozhodnutí je v takovém případě stanovena následovně (nestanoví-li Výzva k podávání žádostí jinak):
a) 12 měsíců v oblasti podpory A
b) 18 měsíců v oblasti podpory B
c) 6 měsíců v oblasti podpory C

Na stránkách http://www.novazelenausporam.cz/ jsou k dispozici oficiální informace.

© 2015-2021 ZELENADOTACE.NET