Nová Zelená úsporám 2021-2025

Všem žadatelům o dotaci z programu Nová Zelená úsporám nabízíme tyto služby:
• administrativní a technické posouzení Vaší žádosti;
• zajištění kvalifikovaných posudků od akreditovaných auditorů;
• zpracování celé administrativní a technické zprávy;
• vypracování projektové dokumentace;
• poptání výrobců materiálů, technologií a společností pro následnou realizaci projektu;
• předložení kvalifikovaných nabídek od dodavatelů k Vašemu výběru;
• zajištění profinancování nákladů na projektovou dokumentaci z dotací;
• zpracování komplexní žádosti na fond MŽP;
• koordinace stavebních prací a dohled nad správností celého průběhu;
• závěrečná zpráva pro fond MŽP;

Co Vám nabízíme a garantujeme?:
• kvalifikační předpoklady a odbornou způsobilost k poskytování komplexních služeb (na klíč);
• propracovanou metodiku - zkušenosti a reference z již realizovaných mnoha projektů;
• dodržování termínů a smluvních závazků;
• spolupráci s odbornými subjekty pro návazné doporučení realizací;
• rychlou identifikaci potřeb zákazníka;
 

Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

 

Časté dotazy:
 

realizace opatření - max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému; Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1. lednu 2021.
 

Podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1.7.2013.;

rodinný dům - je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví;

rodinným domem se nerozumí jiné stavby, např. určené pro rodinnou rekreaci nebo průmyslové stavby, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště;


žádost o podporu se podává před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace podporovaných opatření, nebrání-li tomu právní předpisy (např. pravidla veřejné podpory);

nelze žádat o podporu na udržovací práce či změnu dokončené stavby, výměnu či změnu opatření, které již bylo podpořeno z programu Ministerstva, Fondu nebo z dalších veřejných zdrojů;

Na stránkách http://www.novazelenausporam.cz/ jsou k dispozici oficiální informace.

© 2010-2025 ZELENADOTACE.NET