Kotlíková dotace
 

Žádosti o dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech se v současné době nepřijímají!

Předpoklad zahájení příjmu žádostí 2.vlny: 1. čtvrtletí 2017

Všem žadatelům kotlíkové dotace z programu ze specifického cíle 2.1, Prioritní osy 2 nabízíme tyto služby:
• administrativní a technické posouzení Vaší žádosti;
• zajištění kvalifikovaných posudků od akreditovaných auditorů;
• zpracování celé administrativní a technické zprávy;
• poptání výrobců;
• zpracování komplexní žádosti;

Co Vám nabízíme a garantujeme?:
• kvalifikační předpoklady a odbornou způsobilost k poskytování komplexních služeb (na klíč);
• dodržování termínů a smluvních závazků;
• spolupráci s odbornými subjekty pro návazné doporučení realizací;
• rychlou identifikaci potřeb zákazníka;

 

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
B. Fyzické osoby
Oblasti podpory
Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (= projekt kraje). V jejich gesci bude finanční prostředky dále přidělovat konečným uživatelům – fyzickým osobám za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje (= dílčí projekt).
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:
- tepelné čerpadlo,
- kotel na pevná paliva,
- plynový kondenzační kotel,
- instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
- „mikro“ energetická opatření.

Výše podpory a způsobilé náklady
Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:
1. 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
2. 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
3. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu).
 

V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území (dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007-2011 sestavených ČHMU překročen alespoň jeden imisní limit), bude výše podpory navýšena o 5 %. Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto bonusu bude uveden na www.opzp.cz, webech příslušných krajů a v papírové podobě na krajských úřadech.
 

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč. Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč).
 

Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tj. pořízením nového zdroje vytápění a realizaci „mikro“ energetického opatření.
Dále pak:
1. stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 

2. náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 

3. náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla,
 

4. služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických opatření (toto potvrzení bude součástí žádosti o dotaci).
 

© 2015-2021 ZELENADOTACE.NET