Stavebně technický dozor investora (TDI)

Kromě vlastní projekční a stavební činnosti se zabýváme výkonem stavebně-technického dozoru investora.
Technický dozor investora zastupuje stavebníka vůči zhotoviteli nebo projektantovi a zastupuje ho také u jednotlivých orgánů. TDI vykonává kontrolní činnost, při které sleduje, zda dodavatel provedl stavbu v souladu s právními předpisy, projektem a podle smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a investorem.

Hlavní náplní stavebně technického dozoru je:
• kontrola stavby z hlediska prováděných prací;
• sledovat dodržování smlouvy o dílo uzavřené mezi stavebníkem a dodavatelem;
• sledovat průběh stavebních a montážních prací a plnění harmonogramů;
• kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací;
• organizování kontrolních dnů v průběhu výstavby;
• přejímání zakrývaných konstrukcí a přejímání dokončených prací včetně předepsaných revizních zkoušek;
• kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a dodržování podmínek jiných dokumentů, získaných dodavatelem během stavby;
• odsouhlasení finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo;

Proč by si měl investor ve svém vlastním zájmu zajistit technický dozor
Stavební zákon nestanoví objednateli stavby povinnost technický dozor zajistit. Navíc stojí investora peníze. Ovšem tato částka nedosahuje prostředků spojených s případnými problémy s dodávkou stavby a většinou bývá již pozdě zajišťovat technický dozor až ve chvíli, kdy tyto problémy vzniknou. Technický dozor může ušetřit investorovi peníze například vhodnou radou či konzultací nad změnami stavby, které často provázejí její provádění.

Proč a kdy si najmout služby stavebního dozoru

I. Projekt
V etapě stavby, kdy se vyřizuje územní rozhodnutí a stavební povolení, je dnes tolik účastníků výstavby, že není pro stavebníka jednoduché zajistit stavební povolení bez znalosti zákonů a předpisů, pokud to za něj nezařizuje zpracovatel projektu. Využitím služeb stavebního dozoru se určitě zkrátí lhůta, ve které se stavba zahájí, což je pro většinu stavebníků rozhodující.

• odborné posouzení stávající projektové dokumentace;
• vypracování nezbytných dokladů pro podání žádosti o vydání stavebního povolení;
• podání žádosti o vydání stavebního povolení, účast na souvisejících jednáních a zajištění všech podmínek či doplňků souvisejících s vydáním stavebního povolení;
• zajištění výběru zhotovitele stavby;
• vypracování odborného posudku na návrh smlouvy o dílo od zhotovitele stavby a zajištění doplnění tohoto návrhu ve smyslu připomínek a doplňků od zákazníka;
• konzultace a odborný dozor při zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby;

II. Příprava stavby
V etapě podpisu smlouvy na zhotovení stavby se zhotovitelem je rozhodující vyváženost smlouvy, která zajistí rovné podmínky pro klienta i pro zhotovitele. Zejména jsou podstatná ustanovení o záruce, zadržení určité pozastávky se zárukou kvality, podmínky fakturace a podmínky odstoupení od smlouvy.

III. Realizace stavby
• seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby;
• odevzdání staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu;
• zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány;
• péče o doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele;
• evidence dokumentace dokončených částí díla;
• zabezpečení protokolárního odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotovitelem;
• účast a zabezpečení kontrolního zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací;
• kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu realizace stavby;
• cenová a věcná kontrola provedených prací a zajišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;
• provádění věcné kontroly podkladů pro fakturování, dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem. Sledování souladu podkladů pro splátkování a fakturování s rozpočtem stavby;
• kontrola čerpání rozpočtu v průběhu provádění díla a celkových nákladů stavby (objektů), vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční a věcné skladbě) a v souvislosti s tím, v rozsahu pověření vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu zhotovitelem, jejich předkládaní se svým vyjádřením zákazníkovi;
• kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby;
• ve spolupráci se zhotovitelem díla zajišťovat svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu projednávání změn a doplňků projektu sjednat se zhotovitelem způsob výběru a podílet se na výběru subdodavatelů, zajišťovat informace o nich a doporučovat zákazníkovi;
• uplatnění vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a snížení ceny díla;
• technická kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;

IV. Dokončení stavby
• účast na kolaudačním řízení;
• spolupráce při uplatňování požadavku z kolaudačního řízení;
• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem;
• kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění odstranění případných nedostatků;
• zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby;
• zajištění reklamace v záruční lhůtě;

© 2010-2025 ZELENADOTACE.NET