Rozdíl mezi ohlášením stavby a žádostí o stavební povolení před zahájením stavby

Od 1.ledna 2007 vešel v platnost stavební zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu („dále jen stavební zákon“) a v některých případech přinesl jisté usnadnění. Pokud se jedná o jednoduchou stavbu, a to je podle stavebního zákona rodinný dům, stavební úřad může tento povolit dvěma způsoby, a to na ohlášení nebo na stavební povolení. Tyto dva způsoby však mají přesně předepsané parametry, kdy který z nich je možné použít.

Stavba rodinného domu na ohlášení může být v případě, budete-li stavět dům se zastavěnou plochou do 150 m2, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m, nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Dům musí být umístěn v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce a nesmí mít požadavky na novou infrastrukturu. V tomto případě nemusí být vedeno územní řízení, stačí územně plánovací informace. To znamená, pokud stavebník chce stavět jednoduchou stavbu a má vhodný pozemek, který je v územním plánu obce
zařazen jako urbanizovaný a v zastavitelné ploše, požádá stavebník stavební úřad o vydání územně plánovací informace (žádost se podává na celostátně platných formulářích, které byly publikovány v prováděcí vyhlášce k zákonu). V územně plánovací informaci se dozví, jak má vypadat projektová dokumentace, které dotčené orgány mají vydat závazné stanovisko, jestli je záměr v souladu s platným územním plánem.
Tato informace platí 1 rok.

V případě, že stavba nebude splňovat výše uvedené požadavky pro ohlášení, musí se rodinný dům povolit na stavební povolení, kterému předchází zpravidla územní rozhodnutí.

K ohlášení stavby stavebnímu úřadu musíme doložit kromě formuláře následující doklady:
• doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě, anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření, anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí;
• plnou moc v případě zastupování stavebníka;
• seznam a adresy vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich;
• doklad o informování vlastníků sousedních pozemků u staveb ohlašovaných podle § 104 odst. 1 stavebního zákona (tímto dokladem stavebník prokazuje, že informoval uvedené osoby o svém záměru; z dokladu musí
být zřejmé datum poskytnutí této informace. Pokud nedojde k osobnímu jednání, je dokladem o informování dopis zaslaný doporučeně na dodejku v souladu se zákonem o poštovních službách);
• u staveb prováděných svépomocí podle okolností písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit provádění stavby nebo prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor (není-li
stavebník pro takovou činnost sám odborně způsobilý);
• doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat stavební dozor;
• projektová dokumentace (projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb);
• územně plánovací informace, pokud ji vydal jiný orgán než stavební úřad, kterému se podává ohlášení;
• územní souhlas, popřípadě územní rozhodnutí (pokud je pro daný případ stavebním zákonem vyžadován a vydal jej jiný orgán než stavební úřad, kterému je stavba ohlašována);
• závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny;
• stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat, k možnosti a způsobu napojení (vyznačená například na situačním výkresu), pokud nebyla opatřena při územním řízení nebo při vydání územního souhlasu;

K žádosti o stavební povolení je potřeba doložit následující doklady:
• doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě, anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření, anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí;
• plnou moc v případě zastoupení stavebníka;
• projektovou dokumentaci stavby (projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb);
• plán kontrolních prohlídek stavby;
• údaje o splnění požadavků dotčených orgánů;
• doklady o jednání s účastníky řízení (byla-li předem vedena);
• územní rozhodnutí nebo územní souhlas (pokud je vydal jiný správní orgán);
• závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštním právním předpisem pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčena;
• stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, na kterou se stavba bude napojovat, k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkresu, pokud nejsou využitelná stanoviska opatřená při územním řízení nebo při vydání územního souhlasu;

V následujícím textu jsou uvedeny základní rozdíly ohlášení stavby a stavebního povolení.

Ohlášení stavby
• Projektová dokumentace je rozsahem stejná jako pro stavební povolení;
• Lhůta na vyřízení je 40 dní;
• Cena – zdarma;
• Kolaudace není nutná, stačí oznámení stavebnímu úřadu o zahájení užívání stavby;
• Doklady a formuláře - k ohlášení je formulář 4 strany + přílohy;
• Výstavbu lze realizovat svépomocí i dodavatelsky;
• Správní řízení neprobíhá;
• Pokuta za stavbu bez ohlášení až 200.000,- Kč;
• Písemný doklad od sousedů, že byli informování o stavbě a že proti ní mohou do 15 dnů od doručení podat na stavební úřad námitky;

Stavební povolení
• Projektová dokumentace je rozsahem stejná jako pro ohlášení stavby;
• Lhůta na vyřízení je 60 dní;
• Doklady a formuláře - ke stavebnímu povolení je formulář 5 stran + přílohy;
• Výstavbu lze realizovat pouze oprávněnou firmou;
• Správní řízení probíhá;
• Pokuta za stavbu bez stavebního povolení až 1.000.000,- Kč;
• Sousedé jsou účastníky stavebního řízení – stavebního povolení;

Změny v poplatcích od 1.1.2013
Nově stanovené výše poplatků od 1.1.2013 za stavební povolení budou např.:
• rodinné domy 5000 Kč;
• stavba s více než třemi byty 10 000 Kč;

© 2015-2021 ZELENADOTACE.NET